Ochrana osobných údajov

Vážení klienti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť komplexné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej spoločnosti v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ?

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

Obchodné meno: B.B. DERMA, s.r.o.
Sídlo: Labutia 8 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
Poštová adresa: Labutia 8 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 44502273
Kontakt: E-mail: selicka@bbderma.sk; Tel.: +421 905 983 773

Zodpovedná osoba:
V prípade otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu na nižšie uvedených kontaktných údajoch:

MUDr. Beáta Selická
Tel: +421 905 983 773
Email: selicka@bbderma.sk
Adresa: Labutia 8 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu. Pri vypĺňaní kontaktného formuláru od vás požadujeme nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, email, telefónne číslo.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu prípadne Vás telefonicky kontaktovali (cca 30 dní).

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine, alebo medzinárodnej organizácii: Nie je.

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP):

–  Poskytovateľ webhostingu (Websupport s. r. o.) za účelom uchovávania a zálohovania elektronických údajov

–  Poskytovateľ IT servisu/údržby (IGMAN s.r.o.)

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–  právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

–  právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

–   právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil, alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

–  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

–   právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

–  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

–  právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch zodpovednej osoby, alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odoslania žiadosti na e-mailovú adresu selicka@bbderma.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné  kontaktovať, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.